Hitit Üniversitesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Sık Sorulan Sorular

 

  1) İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?

  2) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini Tamamlayanların Sınavları Nasıl Yapılacaktır?

  3) İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimleri Nasıl Olacaktır?

  4) Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Kapsamında İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini Tamamlayanların Durumu Ne Olacaktır? 

  5) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini Hangi Kurumlar Verebilir?

  6) Vizesi dolmuş İş Güvenliği Uzmanlarının Durumları Ne Olacaktır?

  7) İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç yılda Bir Vize Ettirilmelidir?

  8) Yurt Dışından Alınan İş Güvenliği Uzmanlığı veya Eşdeğer Belgelere Sahip Olan Mühendis, Mimar, veya Teknik Elemanların Durumu Nasıl Olacaktır?

  9) İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri Nasıldır?

10) İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri Nelerdir?

11) İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?

12) İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir ?

13) İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Ne Kadardır?

14) İş Güvenliği Uzmanları Ne Tür İşyerlerinde Görevlendirilirler ?

15) A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Nedir ?

16) Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

17) İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

18) Hangi İşyerleri İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır?

19) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı Nasıl Yapılacaktır?

20) Eğitim Programının Örgün Eğitimle İlgili Kuralları Nelerdir?

21) Uzaktan eğitim ne şekilde verilecek?

22) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı Uzaktan Eğitim İlkeleri Nasıl Olacaktır?

23) Örgün eğitim nerede ve nasıl verilecek?

24) Eğitim sonrasında hangi belgeyi alabiliriz?

25) Eğitimde devam zorunluluğu var mı?

26) Devam edemediğimiz durumda diğer grup ile ders tamamlama yapabilir miyiz?

27) Staj konusunda neler yapabiliriz?

28) Sınavı kazanma garantisi verilecek mi?

29) Sınava Girebilme Şartı Nedir?

30) Sınav yılda kaç defa yapılmaktadır?

31) Eğitim notları verilecek mi? Sınav için hazır bir kitap var mıdır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?

İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen eğitim programına katılıp, Genel Müdürlükçe yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara İş Güvenliği Uzmanı belgesi verilir.

 

2) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini Tamamlayanların Sınavları Nasıl Yapılacaktır?

CEVAP: MADDE 23 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(2) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.

(3) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

3) İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimleri Nasıl Olacaktır?

CEVAP: MADDE 21 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

(2) İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.

4) Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Kapsamında İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini Tamamlayanların Durumu Ne Olacaktır?

 

CEVAP: GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarını tamamlayanlar bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlamış sayılırlar ve düzenlenecek sınavlara katılmaya hak kazanırlar.

 

Yukarı

 

5) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini Hangi Kurumlar Verebilir?

CEVAP:  MADDE 4 – (1) ( c) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleridir.

 

6) Vizesi dolmuş İş Güvenliği Uzmanlarının Durumları Ne Olacaktır?

 

CEVAP: GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Belge alma tarihine göre vize süresi dolmuş olan iş güvenliği uzmanlarının belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliği söz konusu eğitimi alana kadar askıya alınır.

 

7) İş Güvenliği Uzmanlığı Belgeleri Kaç yılda Bir Vize Ettirilmelidir?

 

CEVAP: İş Güvenliği Uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş ( 5 ) yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek Yenileme Eğitimi’ ne katılmak zorundadırlar.

 

8) Yurt Dışından Alınan İş Güvenliği Uzmanlığı veya Eşdeğer Belgelere Sahip Olan Mühendis, Mimar, veya Teknik Elemanların Durumu Nasıl Olacaktır?

CEVAP: MADDE 6 –   (2) Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;

a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı,

b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı,

c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı, 

iş güvenliği uzmanlığı belgesi Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

(3) İkinci fıkranın (c) bendine göre (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.

9) İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri Nasıldır?

 

CEVAP: MADDE 5 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.

(2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

(3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

 

Yukarı

 

10) İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri Nelerdir?

CEVAP: MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.

(3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; iş güvenliği uzmanı ile işveren veya işveren vekilince, gerektiğinde işyeri hekimi ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.

11) İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?

CEVAP: MADDE 8 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek.

b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

12) İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir ?

CEVAP:  MADDE 7 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik ve danışmanlık;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;

1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 

Yukarı

 

13) İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Ne Kadardır?

CEVAP: MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

14) İş Güvenliği Uzmanları Ne Tür İşyerlerinde Görevlendirilirler ?

İş güvenliği uzmanlarında;

(A) sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;

(B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,

(C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar.

15) A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Nedir ?

CEVAP: MADDE 6 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

Yukarı

 

16) Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

 

CEVAP: Mühendis, Mimar, Teknik Öğretmen, Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları İş Güvenliği Uzmanı olabilir

 

17) İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

 

CEVAP:27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’ ne göre: ‘İş GüvenliğiUzmanı’; MADDE 4 –(1) ( d) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemandır.

 

18) Hangi İşyerleri İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır?

 

CEVAP:22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve Sanayiiden Sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 ( elli ) işçi çalıştırılan işyerleri, işyerinin bulunduğu tehlike sınıfına uygun olan İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek ya da Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alarak bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

 

19) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı Nasıl Yapılacaktır?

 

CEVAP: İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

 

 

Yukarı

 

20) Eğitim Programının Örgün Eğitimle İlgili Kuralları Nelerdir?

CEVAP: 

1.      Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.

2.      Bir ders saati, 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresi olarak planlanmalıdır.

3.      Saat 21:00`dan sonra eğitim yapılmamalıdır.

4.      Her ders; giriş, gelişme ve kapanış/sonuç etkinlikleri olarak yürütülmelidir.

5.      Eğitim programında yer alan ilk 9 konunun sıralaması değiştirilmemeli ve bu konularla programa başlanmalıdır. Diğer konuların veriliş sırası, Bakanlığın uygun gördüğü biçimde değiştirilebilir.

Derslere ayrılan sürelerde, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim için ders saati belirtilmiş ise, öncelik bu dersin uzaktan eğitim bölümüne verilecektir. Aynı dersin uzaktan eğitimle alınması gereken bölümü tamamlandıktan sonra alınacak yüz yüze eğitimlerde öğrenilen bilgilerin tartışılması, katılımcıların sorularının ya da anlaşılamayan konuların açıklaması şeklinde yürütülmesi sağlanacaktır.

 

21) Uzaktan eğitim ne şekilde verilecek?

 

CEVAP: İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim programının 90 saatlik kısmı günde 8 saatten fazla veya 4 saatten az olmamak kaydı ile internet üzerinden online olarak her bir öğrenciye verilecek kullanıcı adı ve şifre ile Uzaktan Eğitim Programına bağlanarak eğitimlerini alacaklardır.

 

22) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı Uzaktan Eğitim İlkeleri Nasıl Olacaktır?

CEVAP: 1) Eğitim kurumları, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Komisyonu tarafından belirlenen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü Internet üzerinden verecektir. 

 

2) Uzaktan eğitim; eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) yapılır. Eşzamanlı eğitim, uzaktan eğitim süresinin en az 1/10’u kadar olmalıdır. Eşzamanlı eğitimlerde sanal sınıflarda katılımcı sayısı 25 kişiden fazla olamaz.  

 

3) Her dersin en az bir sorumlu eğiticisi olmalıdır.

 

4) Uzaktan eğitimde görev alacak eğitimcilerin ve ders içeriklerini hazırlayacak alan uzmanlarının uzaktan eğitim ve ders içeriği hazırlama konularında eğitilmelerini ilgili eğitim kurumu sağlayacaktır.

 

5) Ders içerikleri uluslararası standartlara uygun çoklu ortamlarla (yazılı, işitsel ve ders içeriğine uygun görsel materyal)  desteklenmiş bir şekilde hazırlanacaktır.

 

6) Kurum, katılımcının programa katılımını düzenli olarak ilkeler başlıklı (B) bölümünün II/d maddesinde açıklanan esaslar çerçevesinde takip etmek ve istenildiğinde yetkililere sunmak zorundadır.

 

7) Uzaktan eğitim, öğrenme yönetim sistemleri ve içerik yönetim sistemleri aracılığı ile yapılır.

 

8) Uzaktan eğitim yapacak kurumlar, uzaktan eğitim amacıyla kullandıkları sistemlere Genel Müdürlüğün denetim amaçlı erişimini sağlayacaklardır.

 

Yukarı

 

23) Örgün eğitim nerede ve nasıl verilecek?

CEVAP: İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim programının 90 saatlik örgün eğitim kısmı günde 6 saatten fazla olmamak kaydı ile Hitit Üniversitesi Rektörlük binasında hazırlanmış olan eğitim merkezinde yapılacaktır. Örgün eğitim günde 2 kur olmak üzere, sabah kuru 9:00 ile 15:00 ve akşam kuru 15:00 ile 21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

24) Eğitim sonrasında hangi belgeyi alabiliriz?

CEVAP: Verilecek olan eğitim sonrasında iş güvenliği kariyerine yani başlayacak adaylar “C” sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi almak amaçlı sınava gireceklerdir.


25) Eğitimde devam zorunluluğu var mı?

CEVAP: Eğitimde devam zorunluluğu önemli olup Bakanlık tarafından devam çizelgeleri günlük olarak kontrol edilecektir. Uzaktan eğitim devam (online bağlanma durumları) çizelgeleri de Bakanlık tarafından kontrol edilecektir.


26) Devam edemediğimiz durumda diğer grup ile ders tamamlama yapabilir miyiz?

CEVAP: Sınıf mevcudu sınırlaması olduğundan diğer grup ile ders tamamlama yapma olanağı yoktur, ancak kur bittikten sonra sınava yakın etüt programları düzenlenebilir.


27) Staj konusunda neler yapabiliriz?

CEVAP: Kursiyerlerin staj eğitimleri konusunda Eğitim Kurumunun herhangi sorumluluğu olmamakla beraber, HİTİTSEM olarak çeşitli sanayi odaları ile işbirliği yapılarak kursiyerlere staj konusunda destek olunması için çalışmalar yapılacaktır.  

28) Sınavı kazanma garantisi verilecek mi?

CEVAP: Sınavı kazanma garantisi tamamen kursiyerin kendisine ve çalışmasına bağlıdır. Eğitim Kurumu bu konuda tüm Eğitim Kurumlarında olduğu gibi (Bakanlığın kendi Eğitim Kurumu dahil) sınav kazanma garantisi veremez.

29) Sınava Girebilme Şartı Nedir?

CEVAP: Eğitim Kurumundan alınacak 220 saatlik eğitim ve 40 saatlik staj programı belgesi olmadan sınava girme hakkı elde edilemez.

 
30) Sınav yılda kaç defa yapılmaktadır?

CEVAP: Sınav yılda 3 kez Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında yapılmaktadır.

31) Eğitim notları verilecek mi? Sınav için hazır bir kitap var mıdır?

CEVAP: Kursiyerlere her ders için düzenlenmiş eğitim notlarını ve daha önceki sınavlarda çıkmış soruları içerecek bir eğitim CD si verilecek olup, bu eğitim programı ile ilgili hazır bir kitap henüz piyasada mevcut değildir. Ancak yakın günlerde çeşitli özel Eğitim Kurumlarının hazırladığı bir kitap çalışması yapılmaktadır.

 

Yukarı